به نظر شما موجودات فضايي وجود خارجي دارند

بله,كاملا وجود دارند
2نفر=67%
----------------------------------------------
خير,ساخته خيالات انسان اا
1نفر=33%
----------------------------------------------